Pravila ispravaka i dopuna

Višestrukom provjerom činjenica nastojimo predvidjeti i izbjegnuti sve moguće pogreške u našim objavama. Ako do njih ipak dođe, ispravit ćemo ih u najkraćem mogućem roku, a ispravke jasno označiti i obrazložiti. Ispravke možebitnih pravopisnih, gramatičkih i pogrešaka pri upisu teksta ne označujemo. 

Ako se pak nakon objavljenoga članka pojave nove informacije relevantne za obrađenu temu, osobito ako utječu na zaključak, članak ćemo dopuniti, a dopune i izmjene jasno naznačiti i obrazložiti.

Svaki čitatelj pozvan je javiti nam pogreške ili tražiti pojašnjenja na adresu elektroničke pošte crofacta@lzmk.hr.